Vahvistettu 120 m ja 540 m

-15%
Vahvistettu kohopaula 5 g/m, 540 m/säkki, vihreä
102,00 € 120,00 €
-15%
Vahvistettu kohopaula 7 g/m, 540 m/säkki, vihreä
105,40 € 124,00 €
-15%
Vahvistettu kohopaula 9 g/m, 540 m/säkki, vihreä
110,50 € 130,00 €
-15%
Vahvistettu kohopaula 12 g/m, 540 m/säkki, vihreä
134,30 € 158,00 €
-15%
Vahvistettu kohopaula 15 g/m, 120 m/säkki, vihreä
47,60 € 56,00 €
-15%
Vahvistettu kohopaula 18 g/m, 120 m/säkki, vihreä
52,70 € 62,00 €
-15%
Vahvistettu kohopaula 24 g/m, 120 m/säkki, vihreä
59,50 € 70,00 €
-15%
Vahvistettu kohopaula 33 g/m, 120 m/säkki, vihreä
70,55 € 83,00 €